Sådan vil vi drive Nørre Åby Efterskole.


På Nørre Åby Efterskole elsker vi at lave efterskole. Vi har en bevidst tanke om, hvordan vores hverdag ser ud - for både elever og medarbejdere. Det kan du læse om her i vores værdigrundlag.

Værdigrundlag for Nørre Åby Efterskole


Skolen er oprettet på baggrund af Grundtvigs og Kolds skoletanker, og disse tanker er stadig en inspiration for Nørre Åby Efterskoles virke.

Vi søger at skabe en skolehverdag, hvor eleverne oplever deres skole som deres andet hjem. En skole, som giver plads til forundring over livets mangfoldighed, og som er præget af tryghed, frihed, tillid og ansvar. Vi møder eleverne med respekt for deres forskellighed og en åben interesse for hver enkelt for derigennem at fremme dennes identitetsdannelse som en styrke i tilværelsen.

Vi vil med kostskolelivet som noget centralt skabe en ramme, hvor troen på samtalen er afgørende, og hvor eleverne erfarer, at de bliver taget alvorligt.

Vi ønsker at skabe en hverdag, hvor glæden kan blomstre, hvor der er plads til tosserier, og hvor det faglige tager afsæt i en vekselvirkning mellem krop, hånd og ånd – boglig viden, kreativitet og praktisk kunnen.

Vi giver frihed til at tro, mene og ytre sig efter sin overbevisning. Alt har ikke samme gyldighed eller rigtighed, men enhver kan udtrykke, hvad vedkommende finder rigtigt. Således bliver den åbne samtale central.

Læs vores værdigrundlag

Vi vil holde skole, ikke blot i kraft af fag, men også i kraft af den fælles hverdag og det konkrete møde mennesker imellem. Ikke kun med uddannelse, men også med identitetsdannelse for øje for bedre at magte livet. Gennem samtalen kan vi dele vores erfaringer, og denne vekselvirkning af tanker mellem mennesker er central for os uanset alder.

Skolens medarbejdere skal i det daglige virke påtage sig at være rollemodeller i såvel det store som det små, så troværdighed i tale og handling går hånd i hånd.

Herigennem skabes tryghed, gensidig respekt og et ligeværdigt møde med eleverne.

I undervisningen skal læreren have vid og humor til at krydre det, der ellers ville falde for svært.

Dagligdagen skal bygge på frihed under ansvar, så eleverne lærer at tage ansvar for egne handlinger og udvikles mod større selvstændighed og dømmekraft.

Demokrati som begreb er for vores skole et naturligt tankesæt i dagligdagen, ligesom vi er et sted med et læringsmiljø, der tør give mulighed for eksperimentel erfaring og udvikling, således at vi altid er i bevægelse og ikke lader os nøje med letkøbte løsninger og middelmådighed.